Durant els dies 5, 6 i 7 de Juliol es van reunir més de 300 especialistes de cirurgia refractiva d’Europa en un Hotel d’Amsterdam. Entre ells, el Dr Cardoner, per posar en comú les indicacions, les tècniques i les complicacions de les tècniques actuals.

En quan als làser Excimer actuals, experts van mostrar els nous avenços de tractaments personalitzats segons la topografia i per disminuir les aberracions cornials, obtenir millor agudesa visual postoperatòria i disminuir la taxa de retractaments.

En les lents intraoculars vam compartir informació per indicar el model de lent que escau millor a cada pacient segons i la professió, l’activitat al lleure i les característiques de cada ull.

Vam discutir l’aplicació del laser de femtosegon per la intervenció de cataractes i de cirurgia refractiva i de transplantament cornial, encara hi ha discrepàncies entre opinions i resultats.

Noves revelacions en la causa del queratocon com la costum de fregar-se els ulls, que sempre s’ha dit que és perjudicial i que  pot prevenir la seva aparició sense cap cost.