La dilatació de la pupil·la no és una prova diagnòstica pròpiament dita. Es realitza amb la finalitat de poder dur a terme altres proves diagnòstiques importants en la revisió com l’observació del cristal·lí, del fons d’ull i la comprovació de la graduació.
Un altre ús de la dilatació pupil·lar és el tractament, per exemple, d’inflamacions oculars.

Els col·liris més habituals per dilatar la pupil·la són:

Tropicamida: provoca la màxima dilatació als 30 minuts de la seva instil·lació. S’utilitza habitualment per veure el fons de l’ull. Desapareix el seu efecte en poques hores.
Cilcloplègic: A més de la dilatació de la pupil·la es produeix relaxació de l’acomodació, útil per valorar el valor diòptric de l’ull. S’utilitza principalment en nens, joves o persones amb problemes acomodatius.
La recuperació total de la visió es produeix entre les 24-48 hores encara que es pot començar a millorar al cap de 4h.