Amb l’estudi de la refracció obtenim l’error refractiu, o el que comunament es denomina, diòptries o graduació.
El mètode principal per mesurar la refracció comporta l’ajuda del pacient: aquest, mitjançant l’observació a través de diferents lents seleccionades en cada cas pels nostres optometristes, ha de destriar en quines situacions veu més nítid el optotipus presentat.

Una altra opció és valorar la refracció mitjançant tècniques objectives com són:

Retinoscopia: es projecta un feix de llum en la retina a través de la pupil·la. L’observació del sentit de les ombres, permet als nostres optometristes, valorar el defecte refractiu.
Autorefractometria: és igual que la tècnica de retinoscopia però es realitza mitjançant infrarojos.

És important destacar per als pacients usuaris de lents de contacte, que han de suspendre el seu ús entre 24-48h abans per venir a les revisions. Això es deu al fet que les lentilles poden modificar la curvatura i superfície la còrnia i aquesta no es recupera fins a passades unes hores. Aquesta “deformació” pot fer variar el resultat de la refracció.